หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

puwadol
น.อ.ภูวดล  ศิริพงษ์ ร.น.
รอง ผบ.นพค.46
ฝ่ายกำลังพล
พี่หมอ
ร.ท.เจริญ ฐานวิเศษ
นกพ.นพค.46
ฝ่ายยุทธการและการข่าว
wassana
ร.อ.หญิง วาสนา จุนเด็น ร.น.
ปฏิบัติหน้าที่ นยข.นพค.46
พี่ตุล
ร.ต.ตุลย์ ศิริศักดิ์
ปฏิบัติหน้าที่ นขว.นพค.46
ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
ratthanan
ร.อ.รัฐนันท์ คงมี
รรก.นกบ.นพค.46
siranya
ร.ท.หญิง ศิรัญญา เทพรัตน์ ร.น.
ปฏิบัติหน้าที่ ผช.นกบ.นพค.46
พี่เทพ
ร.ต.สุเทพ พูลสมบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ ผช. นกบ.นพค.46
แหล่งรวมรถ
หน.วิจาร
ร.อ.วิจารณ์ ลายพัฒน์
นยน.นพค.46
ฝ่ายกิจการพลเรือน
supalak
พ.ต.หญิงสุภลักษณ์ กายทอง
นกร.นพค.46
ฝ่ายการงิน
ป๋า
ร.อ.ดำรัส สร้อยสิงห์
นกง.นพค.46
ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ
หน.เรือง
ร.อ.เรืองศักดิ์ มาศงามเมือง
นายทหารสื่อสารและสารสนเทศ นสน.นพค.46
ฝ่ายงบประมาณ
surasak
ร.ต.สุรศักดิ์ เขียวสุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ จนท.งบประมาณ นพค.46
หน่วย ช.พัฒนา
หน.ยงยุทธ
น.ท.ยงยุทธ ธัญญาภิรัตน์
ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ช.พัฒนา นพค.46
หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
พี่เสก
ร.อ.ชยากร อรุณพันธุ์
ปฏิบัติหน้าที่ ผบ.นพช. นพค.46
พี่ก้อย
ร.ท.สามภพ ยศกัง
ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผบ.นพช. นพค.46