ภารกิจ การจัดหน่วย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 (นพค.46)

ภารกิจ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 (นพค.46) มีภารกิจดำเนินการป้องกันแทรกซึม    บ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลำดับพื้นที่ความเร่งด่วนในการปฏิบัติภารกิจดังนี้.-

  1. พื้นที่เป้าหมายที่สนับสนุนโครงการพระราชดำริ
  2. พื้นที่บ้านเป้าหมายในตำบลชายแดน (ทั้งทางบก และ ทางทะเล),พื้นที่ภายในที่ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  สนองตอบความต้องการทางทหารตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
  3. พื้นที่ภายในอื่นๆ  โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎรในพื้นที่  ทั้งการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมอาชีพหลัก และอาชีพเสริม  การลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เป็นแนวทางในการกำหนดแผนงาน/ โครงการ  กับให้ใช้มิติรายได้จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน 23,000.-บาท/คน/ปี มาประกอบการพิจารณา หากเกินให้พิจารณาดำเนินการต่อหมู่บ้าน ที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำสุดตามลำดับแต่ต้องได้รับอนุมัติจาก ผบ.นทพ. แล้วเท่านั้น

การจัดหน่วย

organization