ประวัติ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 (นพค.46)

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 เริ่มตั้งฐานพัฒนาการครั้งแรก เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ.2512 ที่ตั้ง ณ บ้านลูกช้าง ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้เคลื่อนย้ายฐานพัฒนาการหลายครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการถูกคุกคามจาก ผกค. ปัจจุบันหน่วยมีที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลวัดประดู่   อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

home

    กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้จัดส่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46 สำนักงานพัฒนาภาค4 ออกปฏิบัติงานเป็นหน่วยที่22 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ทั้งหมดที่จัดตั้งในขณะนั้น โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อ 22 มิถุนายน 2512 มีที่ตั้งครั้งแรกอยู่ที่ บ้านลูกช้าง อำเภอพนม พร้อมกันนั้น กรป.กลางได้จัดส่งหน่วยทหารช่างที่ 4 มาร่วมปฏิบัติงานด้วยและได้เพิ่มเครื่องจักรกลให้เป็นพิเศษเพื่อสนับสนุน การบุกเบิกสร้างเส้นทางที่อำเภอเกาะสมุย

นอกจากตั้งฐานพัฒนาการ  ณ  บ้านลูกช้าง อำเภอพนม แล้วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ได้จัดกำลังเป็นฐานพัฒนาการย่อยอีก 3 แห่ง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ดังนี้.-

  • ฐานพัฒนาการย่อยที่ 1 ตั้งที่ หมู่ที่ 2 บ้านปากหมาก ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา
  • ฐานพัฒนาการย่อยที่ 2 ตั้งที่ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง
  • ฐานพัฒนาการย่อยที่ 3 ตั้งที่ บ้านลานเข้ อำเภอเวียงสระ แต่ถูกยุบเลิกเมื่อปี2512 เนื่องจาก ผกค. เข้าโจมตีเผาอาคาร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ได้ย้ายที่ตั้งหน่วย หลายครั้ง ดังนี้.-

  1. ฐานพัฒนาการบ้านลูกช้าง อำเภอพนม  ระหว่างปี 2512 – 2517
  2. ฐานพัฒนาการบ้านปากหมาก ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ระหว่างปี 2517 -2522 ฐานนี้ถูก ผกค.นำกำลังเข้าโจมตีและเผาตัวอาคาร ในระหว่างเตรียมการ เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าที่ตั้ง โดยเมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2522  เวลาประมาณ 1430  ผกค. กำลังประมาณ 60 คน จี้บังคับรถยนต์ของราษฎรจาก  ตำบลตลาด   อำเภอไชยา จำนวน 2 คัน เข้าโจมตีฐานพัฒนาการบ้านปากหมาก เป็นเหตุให้ ตัวอาคารเสียหายรวมทั้งยุทโธปกรณ์ชำรุดสูญหายหลายรายการ กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ รวม 6 นาย
  3. ฐานพัฒนาการบ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง  เป็นฐานพัฒนาการแห่งใหม่ที่จะปฏิบัติงานร่วมกับกรมป่าไม้ในการจัดตั้ง  “หมู่บ้านป่าไม้”  ในระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าที่พักแรมชั่วคราวที่โรงเรียนพระแสงวิทยา  เมื่อวันที่  10  ตุลาคม  2522  เวลาประมาณ 0400 ผกค. ได้นำกำลังเข้าโจมตีอีกเป็นครั้งที่ 2 เผาอาคารที่พักชั่วคราวและเครื่องจักรกลตลอดจนยุทโธปกรณ์อื่น ๆ เสียหายจำนวนมาก
  4. ฐานพัฒนาการชั่วคราวบ้านสามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46   ได้รับมอบภารกิจให้เข้าไปพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง   ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ  21  กุมภาพันธ์ 2521  เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่   และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยจึงได้ตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่ บ้านสามพัน ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง ซึ่งเดิมเป็นฐานของ ผส.15 ร.1 พัน.1 ร้อย.2
  5. ฐานพัฒนาการบ้านดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมือง เมื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในพื้นที่ตำบลไทรขึงแล้วเสร็จตามโครงการ ด้วยความเห็นชอบของ  กรป.กลาง  และ กองทัพภาคที่ 4  ให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46  ย้ายจากฐานพัฒนาการบ้านสามพัน  อำเภอพระแสง  เข้าที่ตั้งฐานพัฒนาการแห่งใหม่ที่  บ้านดอนนก  ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง เมื่อเดือน กันยายน 2523 พร้อมกับจัดตั้งฐานพัฒนาการย่อยขึ้นที่ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง เพื่อเข้าดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านป่าไม้ ตำบลสินปุน ที่ดำเนินการค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ
  6. ฐานพัฒนาการบ้านใหม่พัฒนา  ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง   ซึ่งเป็นที่ตั้งหน่วยในปัจจุบันเพื่อให้การพัฒนาตามโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในระดับพื้นที่กองทัพภาคที่4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรป.กลาง  จึงมีคำสั่งให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 ย้ายเข้าที่ตั้ง ณ ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2524 จนถึงปัจจุบัน