รายชื่อผู้บังคับบัญชา หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 46 สำนักงานพัฒนาภาค 4 (นพค.46)

รายชื่อผู้บังคับบัญชา

1.พ.อ.ฝังพร บุญเลี้ยง 18 ธ.ค.2512  –  1 เม.ย.2514
2.พ.ท.ประเสริฐ เจริญศุข (รรก.) 1 เม.ย.2514  –  18 พ.ย.2514
3.พ.อ.ปฐม      สุมะนังกุล 18 พ.ย.2514 –  31 ม.ค.2518
4.น.อ.บุญชู เนตรศิริ 31 ม.ค.2518 –  1 เม.ย.2519
5.พ.อ.สนิท ผดุงกิจ 1 เม.ย.2519  –  2  มิ.ย.2520
6.พ.อ.ม.ล.ประทีป ทินกร 2  มิ.ย.2520  –  1  ต.ค.2521
7.น.อ.สมชาย ฉวีวัฒน์ ร.น. 1  ต.ค.2521  –  1 พ.ย.2522
8.พ.อ.ณรงค์ ญาณอุดม 1  พ.ย.2522  –  1  ต.ค.2523
9.พ.อ.เฉลิม พันธุ์ทอง 1  ต.ค.2523  –  14 ต.ค.2528
10.พ.อ.เทียฬชัย พันธ์ชูจิตร 14 ต.ค.2528  –  17 ต.ค.2531
11.พ.อ.อำพน อมรวิสัยสรเดช 17 ต.ค.2531  –  17 ต.ค. 2532
12.พ.อ.ประยงค์ บัวทอง 17 ต.ค.2532  –  1 ต.ค.2535
13.พ.อ.วิศาล มณีเชวง 1  ต.ค.2535   –  5 ก.พ.2536
14.พ.อ.อาวุธ ทิพยรัต 15 ก.พ.2536  –  30 ก.ย.2543
 15.พ.อ.พิธี ปัชโชตะสิงห์ 1   ต.ค.2543   –  30 เม.ย.2545
16.พ.อ.เกรียงศักดิ์ หมีทอง 30 เม.ย.2545  –  30 ต.ค.2549
17.พ.อ.สุเทพ ฉายขจร 30 ต.ค.2549   –  13 ก.พ.2550
18.พ.อ.นพดล สุขทับศรี 14 ก.พ.2550   –  1 เม.ย.2554
19.พ.อ.สมพงษ์ เภาพูล 1   เม.ย.2554  –  1 เม.ย.2558
20.พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช 1   เม.ย.2558  –  ปัจจุบัน