Author: satrawut

เมื่อ 18-21 มี.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และคณะชุดตรวจ สจร.ทหาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานราชการของ นพค.46 และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ.

เมื่อ 18-21 มี.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และคณะชุดตรวจ สจร.ทหาร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานราชการของ นพค.46 และรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี พ.อ.พิสุทธิ์ มณฑานุช ผบ.นพค.46 สนภ.4 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.46 สนภ.4 นทพ.

09 08 07 06 05 04 03 02 01

เมื่อ 16 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันรวมน้ำใจ ประจำปี 2561 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.ส.ฎ. เป็นประธานรับมอบ

เมื่อ 16 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดงานออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันรวมน้ำใจ ประจำปี 2561 โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.ส.ฎ. เป็นประธานรับมอบ

04 03 02 01

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ต.สองแพรก, ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.4 ต.สองแพรก, ม.7 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ต.เวียงสระ, ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.6 ต.เวียงสระ, ม.8 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ต.สาคู, ม.2 ต.สินปุน, ม.3 ต.ไทรขึง, ม.4 ต.สินเจริญ, ม.4 ต.อิปัน, ม.5 ต.ไทรโสภา, ม.6 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 12 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ต.สาคู, ม.2 ต.สินปุน, ม.3 ต.ไทรขึง, ม.4 ต.สินเจริญ, ม.4 ต.อิปัน, ม.5 ต.ไทรโสภา, ม.6 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 10 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ต.สินเจริญ ,ม.6 ต.ไทรขึง,ม.7 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 10 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.2 ต.สินเจริญ ,ม.6 ต.ไทรขึง,ม.7 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ต.คลองน้อย ,ม.9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.9 ต.คลองน้อย ,ม.9 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.10 ต.คลองฉนวน ,ม.6 ต.เขานิพันธ์ ,ม.5 ต.เวียงสระ ,ม.6 ต.ทุ่งหลวง ,ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.10 ต.คลองฉนวน ,ม.6 ต.เขานิพันธ์ ,ม.5 ต.เวียงสระ ,ม.6 ต.ทุ่งหลวง ,ม.7 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.สินเจริญ ,ม.9 ต.สินปุน ,ม.3 ต.บางสวรรค์ ,ม.13 ต.ไทรขึง ,ม.4 ต.ไทรโสภา ,ม.1 ต.สาคู ,ม.5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.46 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.สินเจริญ ,ม.9 ต.สินปุน ,ม.3 ต.บางสวรรค์ ,ม.13 ต.ไทรขึง ,ม.4 ต.ไทรโสภา ,ม.1 ต.สาคู ,ม.5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

05 04 03 02 01

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๒๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางชีพ ยิ่งเมืองทอง มารดา นางสาวนันธิดา แสงสว่าง กำลังพลหน่วยฯ ณ ม.๒ บ.นาน้อย ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๒๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๔๖ สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางชีพ ยิ่งเมืองทอง มารดา นางสาวนันธิดา แสงสว่าง กำลังพลหน่วยฯ ณ ม.๒ บ.นาน้อย ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

05 04 03 02 01